Fotograf: Anders Gustafsson
Fotograf: Måns Lennstrand

Referenser

Swedbank Örebro
Per och Lena har en förmåga att entusiasmera och engagera. Processen genomförs på ett sådant sätt att alla deltagare är mycket delaktiga. Vi har fått många goda skratt och lärt oss väldigt mycket om oss själva och varandra! Utvecklingsprocessen säkerställer bestående effekter vad gäller struktur, initiativ och personlig effektivitet.
Anne-Lie Carlos
Bankchef Swedbank Örebro

ÖSK Fotboll
ÖSK Fotboll valde att engagera Lindström & Schagerström med utgångspunkt från våra behov, bästa tänkbara referenser från nära affärsrelationer och den mycket positiva direktkontakten i mötet med Per o Lena. En medarbetarundersökning samt styrelseundersökning adderat med en framtida uppföljning av dem bägge skräddarsyddes på ett utomordentligt sätt efter förberedande processer. Med god metodik och härlig personlig pedagogik lotsades vi igenom ett noga strukturerat program och erhöll ett resultat för oss att bearbeta internt. Vi ser dessa aktiviteter som mycket viktiga steg i utveckling av vår framtida organisation
Jan Karlsson, VD ÖSK Elitfotboll AB

Indiska Örebro
Jag fick möjligheten via ESF köpa in utbildningar för min arbetsgrupp. Mitt mål var att utveckla oss som grupp och enskilt, för att göra ett bättre jobb mot företaget och våra kunder. Valet blev Lindström & Schagerström med Lena och Per, som skräddarsydde ett upplägg som passade vår verksamhet och förutsättningar.
Lena och Per tog med oss på en fantastisk SDI ”resa” med grupparbete och enskilda samtal.
Vi som grupp har kommit varandra närmare i vårt arbete, och vi jobbar nu mot samma mål på ett rakare och lättare sätt.
Som individer fick vi alla en AHA upplevelse. Det gör att vi nu förstår varandra, kunder och våra privata relationer och beteenden lättare. Resultatet blev att vi nu kan vara mer behjälpliga mot kunder och varandra.
Alla borde få möjligheten att gå en SDI kurs.
Jag kan varmt rekommendera Lindström & Schagerström till alla grupper och företag som kört fast, har konflikter av olika grader eller som bara vill förhöja sin kompetens för att göra ett ännu bättre jobb.
Ulrika Thunström
Butikschef Indiska Örebro

Hofors kommun
Under 2011 kände jag och min ledningsgrupp att vi ”trampade vatten” och fick inte ut den effektivitet av gruppen som vi önskade.
Vi beslutade därför att anlita Lindström & Schagerström som konsulter för att utveckla vår ledningsgrupp. Det hör till bilden att ledningsgruppen består av sju personer, varav huvuddelen börjar skymta slutet av sitt yrkesliv. En ganska ”krävande” grupp således och det fanns synpunkter om meningen med en sådan insats….

Det visade sig dock att Lena och Per på mycket kort tid vann gruppens förtroende och också på ett ”vänligt men bestämt” sätt kunde sätta fingret på de brister, men också möjligheter som gruppen har.

Redan efter det första internatet så märktes en påtaglig förändring i vardagen då ledningsgruppsmötena blev mer strukturerade och medlemmarna hade ökat förståelsen för varandra, vilket ledde till klart effektivare möten. Samtalstonen har också blivit mycket bättre. Allt detta leder till att all vår energi fokuseras på sakfrågorna på ett betydligt bättre sätt.

Vi har också tack vare ledningsgrupps-utvecklingen kunnat introducera en ny medlem i ledningsgruppen på ett unikt, bra sätt.

Jag och gruppen är så nöjda så att vi har bestämt oss för att gå vidare i utvecklingsprocessen. Vi inser alla att vi ”inte har råd att inte fortsätta utveckla oss som grupp”

Personligen kan jag tillägga att jag under åren har genomgått flera utvecklingsinsatser av den här typen, men jag kan inte erinra mig någon som så snabbt har gett ett påtagligt resultat

Jag kan således rekommendera Lindström & Schagerström till alla ledningsgrupper som av olika anledningar ”kört fast” i sitt arbete, eller som av andra anledningar känner behov av utveckling..
Ulf Strömstedt
Kommunchef i Hofors kommun

Zinkgruvan Mining
Lindström och Schagerström har under våren 2012 genomfört en mycket uppskattad workshop i temat medarbetarsamtal för våra arbetsledare chefer. Lena och Per är pedagogiska och har förmågan att engagera. Mixen mellan teori och praktiska exempel
via rollspel uppfattades som lättsamt, träffsäkert och skapade mersmak!
Per-Anders Ivarsson, Personalchef
Zinkgruvan Mining

Karlstad universitet
Estetisk filosofiska fakulteten har under ett antal år samverkat med konsultfirman Lindström & Schagerström. Vårt samarbete tog sin utgångspunkt i ett arbetsmiljöarbete vid en av fakultetens avdelningar. Lindström & Schagerström genomförde vid avdelningen en arbetsmiljökartläggning samt organiserade och genomförde en omfattande grupputveckling för två av avdelningens ämnesgrupperingar. Vidare har Lindström & Schagerström haft handledning med fakultetens ledningsgrupp samt genomfört ett program för ledarutveckling med gruppen. Under det senaste året har Lindström & Schagerström aktivt deltagit i konflikthantering vid fakulteten.

Det utvecklingsarbete som Lindström & Schagerström genomfört vid fakulteten har på betydande sätt påverkat arbetsmiljön vid de avdelningar man arbetat. På liknande sätt har fakultetens ledningsgrupp utvecklats och med stöd från Lindström & Schagerström kunnat bearbeta och åtgärda uppkomna arbetsmiljöproblem. Arbetet tillsammans med Lindström & Schagerström har bidragit positivt till att utveckla ledningsgruppen och lyft fram de olika kompetenser som finns i gruppen. Det har påverkat vårt sätt att arbeta med verksamhetsutveckling. Särskilt har det haft betydelse för hur gruppen hanterar en planerad större omorganisation. Både ledningsgruppen och dess medlemmar upplever nu att man på ett konstruktivt sätt kan genomföra en omorganisation utan större verksamhets- och arbetsmiljöproblem.

Det är med dessa goda erfarenheter som jag varmt kan rekommendera Lindström & Schagerström för olika typer av individ- och grupputveckling, särskilt i utbildningsorganisationer.
Anders Arnqvist, Dekanus
Estetisk filosofiska fakulteten

Arbetsförmedlingen – Handledning
”Över mina förväntningar gällande teori kopplat till praktik direkt i samtalen i grupp. Lyckats få gruppen tala öppet om svåra ämnen eller vad som skulle kunna bli svåra ämnen. Väldigt lyckad individuell handledning där ni gett mig konkreta verktyg att utveckla svagare sidor. SDI intressant verktyg som visat tydligt hur vi i gruppen är/agerar. Allt som lyfts har känts relevant. Flexibel planering, styrt innehållet efter vad som hörts i gruppen.”
Linus Larsson, Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen i Kumla

”Mer fantastisk handledning än jag någonsin drömt om. Ni är otroligt samspelta vilket inger enormt förtroende och tillit till det ni säger. Ni är inlyssnande och låter gruppen prata. Ni har kunskap utöver det vanliga inom handledning. Kul att se att ni är lika stabila ensamma som tillsammans. Ni varmt rekommenderas till alla.”
Richard Söderholm, Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen i Karlstad

”Ovärderlig tid för reflektion. Inkännande och pålästa handledare som anpassade tillfällena efter gruppens direkta behov.”
Sara Carlsson, Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen i Karlstad

”För mig har handledningen enbart varit positiv, den har inneburit nya upptäckter om mig själv och andra i gruppen. Speciellt ”SDI” var en ”aha” upplevelse. Den enskilda handledningen har hjälpt mig att se sidor hos mig själv som inte tidigare varit så klara. Konkret har konsekvensen blivit att jag nu har tagit tag i saker som tidigare varit ”energitjuvar”, vilket ger mig ökade möjligheter i arbetet. Bland annat har jag ändrat mitt sätt att agera i mina dialoger med andra. I och med insikten om min konfliktkurva och förståelsen för mitt sätt att agera när jag exempelvis upplever en stressad situation – har jag vågat att vara mer tydlig i min kommunikation. Tydligheten är särskilt viktig i arbetet med ”svåra ärenden”.

Som en trevlig bieffekt har jag tagit tag i att göra slag i saken och börjat träna!!
Vill verkligen få chansen till fortsatt handledning, det vore positivt för både mitt arbete och min egen utveckling – Vi är verktygen i arbetet! – Vidare har jag lärt känna mina gruppmedlemmar på ett annat sätt. Kommunikationen och samarbetet blir med det mycket bättre och effektivt.”
Åsa Nemorin, Arbetsförmedlare
Arbetsförmedlingen i Karlskoga

”Handledningen jättebra. Tid för reflektion och eftertanke. Se sin egen roll och vikten av att vi har struktur/planering på det vi ska arbeta med. Sett vikten av att veta hur jag/vi gör saker för att få resultat. Jag ser hur jag drivs av olika saker i olika situationer och vad jag bör se upp med.”
Ann-Louise, Arbetsförmedlare

Eon, Örebro
Lindström & Schagerström har utarbetat och genomfört programmet ”Kommunikation i utveckling” hos oss på driftenheten i Örebro. Programmet är uppbyggt kring tre teman kommunikation, information och samverkan och vänder sig till alla ledare och medarbetare på enheten. Jag är över förväntan nöjd med Pers och Lenas arbete med både ledarna och medarbetarna. Alla moment har varit knutna till vår egen verksamhet vilket lett till ett aktivt engagemang hos all personal. Vi ser redan resultat i ett effektivare arbete på hela enheten.
Håkan Björliden, Chef Driftenheten

VB Energi
Lindström & Schagerström har hjälpt vårt företag med vår verksamhetsutveckling efter en organisationsförändring. De har på ett inspirerande och engagerande sätt få hela personalen att ta fram våra ledord och öppet diskutera kulturförändringar för att effektivisera och möta kunden bättre. Våra framtagna Ledord används nu i alla sammanhang.

Per och Lena har dessutom hjälpt vår ledningsgrupp med teamutveckling genom bl.a. SDI-kartläggning, Johari fönster och aktiv träning för att sammansvetsa ledningsgruppen och effektivisera arbetet. Detta har lett till en skapad förståelse och insikt hos alla i ledningsgruppen att det inte är vad vi säger som gör förändringar utan vad vi gör och hur vi agerar som grupp. Vidare har vi nu en bra analys på hur vårt LG är sammansatt med olika kompetenser och hur vi på bästa sätt kan förbättra vårt samarbete.
Bo Sörberg, VD

Tekniska Verken Linköping,
Vatten Teknik & Process
"Jag tycker att den här dagen har öppnat upp mina tankar och sinnen hur man kan ge en bra feedback och samtidigt kunna ta emot den."
Camilla Johansson

"Spännande att jobba ihop i andra frågeställningar än vi är vana vid. Bra exempel i övningarna."
Lina Vallin

"Bra koppling mot vårt dagliga arbete. Intressant med kopplingen feedback både att ge och att ta emot."
Birgitta Strandberg

Leadership and Effective Communication
Panama City 2011-08-31 – 2011-09-01
“I got tips and important information/documentation that for sure is going to be very useful to me.”
Mario Mejia Santander
Head of Solutions Engagement Practies
Ericsson

“This is by far the most useful course I have ever taken. I am taking from it some very tangible tools which I can use immediately. It was very interactive, very personal, very open, which I felt very comfortable with. I´ve never seen a structure quite like this but I felt really good about it. I feel energized afterwards.”
JuliAnne Murphy
Marketing Director in RealEstate Development
London & Regional Panama

“I really wasn´t expecting such an entlightening experience. This course totally exceeded my expectations. Immense value applicable both on a personal and a professional sense.”
Ana Maria Moreno
Senior VP, Organization Performance and Development
Bladex

“I feel better equipped to accept who I am + love who I am – not to meet some projection of who I “should be”.”
Jessica Ramesch
Freelance Writer
International Living Publication

Göteborgs universitet
23 universitetsanställda tagen ur sitt vanliga sammanhang… En grupp blandat av unga och gamla, forskare och administratörer… I behov av att lära känna varandra bättre för att bli ännu mer kreativa och nytänkande… Då kommer Lena och Per och exploderar av glädje och förmåga att kommunicera och på en eftermiddag öppnas många, många dörrar. Med SDI fick vi med oss en massa nya vägar att gå för att bättre mötas, en ökad insikt om att det är kul att gå tillsammans – och förmågor att faktisk göra det.’
Utbildningen hölls i Nice, Frankrike
Mette Anthonsen, Program Manager
QoG institutet

KTH - Royal Institute of Technology
Lena Schagerström är en återkommande föreläsare i vår projektstyrningskurs på KTH. Med stor pedagogisk skicklighet lyckas Lena med konststycket att i en stor föreläsningssal engagera studenterna. Vi har valt att anlita Lena för att tala om skillnaden på Vad och Hur, Joharifönster och Feedbacktrappan, med det som grund får hon studenterna att tänka över hur de handlar och vilka konsekvenser det kan ha. Genom att blanda verkliga exempel med konkreta verktyg har Lena blivit en av våra mest populära gästföreläsare och vi hoppas att hon vill fortsätta komma hit!
Joakim Lilliesköld, Ph. D.
Industrial Information and Control Systems

Skara Stift, Administrativa enheten.
"Mycket positiv dag med mycket insikt i hur jag själv och mina medarbetare fungerar, bra uppläggning och ett proffsigt framförande. Ses gärna igen."
Erica Hellkvist

"Väldigt intressant. Skickligt utförande. Roligt. Värdefullt för oss som är i en förändringsfas."
Britt-Mari Wennberg

"Väl genomtänkt struktur för dagen med full flexibilitet för gruppens unika behov"
Ola Riggmyr

"Begripliga modeller för att förklara processer och beteenden och konkreta redskap för att kunna påverka sig själv och gruppen."
Dan Lidskog

Arbetsförmedlingen i Örebro
”Våga Vilja Växa” ett projekt som riktat sig till arbetssökande Per och Lena har på ett mycket bra vis mött människor som stått utanför arbetsmarknaden under lång tid. Genom sina engagerade och personligt inriktade coachningsstilar har de skapat framgångsrikt resultat där personerna funnit nya inriktningar både i form av arbete, studier och eget företagande. Per och Lena har förmågan att både stötta och hjälpa samtidigt som de ifrågasätter och utmanar hinder för enskilda individer. Den speciella metod Per och Lena använder sig av där individerna coachas både enskilt och i gruppsituationer har visat sig ge mycket bra resultat.
Liisa Ejdenwik, Enhetschef

Lärarhögskolan i Stockholm
Våga Vilja Växa – med coacherna Per Lindström och Lena Schagerström - ett projekt för människor som i dagsläget inte har arbete

”Intervjuerna visar att deltagarna genom projektets upplägg har fått en möjlighet att vara en del i sin egen förändringsprocess genom att projektet har skapat arenor för kommunikation, dialog, aktivitet och reflektion både på individ- och gruppnivå. Detta har gett deltagarna verktyg att vidta de mått och steg som nu är aktuella och relevanta för sin vidare livs- och karriärplanering.”

”Utifrån hur deltagarna för oss har beskrivit sin progression hoppas vi att fler samarbetsprojekt av denna karaktär startas och genomförs i syfte att stärka människors tilltro till sin egen förmåga att i ord och handling ta kontroll över sina liv. Detta projekt kan beskrivas med ett enda ord, empowerment.”

Denna studie ligger till grund för en magisteruppsats i pedagogik med inriktning mot karriärvägledning.
Ingrid Hultén och Christer Langström Universitetsadjunkter

Hellidens folkhögskola
”Lena och Per har vid flera tillfällen haft dagar med coaching för arbetslösa på Hellidens folkhögskola. Reaktionerna på deras insatser har varit mycket positiva både från deltagare och skolledning. Det Lena och Per gör är förankrat i den verklighet som arbetslösa lever i. De råd och tips som Lena och Per ger bygger på deras stora erfarenhet och är till stor hjälp för kursdeltagarna på väg till ett arbete”.
Klas Sjögren, Rektor
Hellidens folkhögskola
Lars-Åke Stenström, Verksamhetsutvecklare

Eniro 118118
Vi träffade Lena Schagerström när hon höll i en prova på kväll i stresshantering och avslappning på Eniro118118 i Örebro. Lena visade på stor närvaro och skicklighet i sättet att guida deltagarna i en inre resa. Efter guidningen plockade Lena upp var och ens resor på ett mycket intressant sätt och vi var många som fick en aha-upplevelse. Hennes sätt att skapa en lugn och trygg atmosfär i gruppen gjorde att vi gärna delade med oss till varandra av våra upplevelser vilket också var lärorikt.
Håkan Lund, Utbildningsproducent

NyföretagarCentrum Sydnärke
Lena och Per har för NFC:s räkning även planerat och genomfört uppskattade utbildningsseminarium, skolträffar samt Mentorprogram. Genom Lenas och Pers hjälp har verksamheten utvecklats till att omfatta hela södra Närkes upptagningsområde. Båda har på ett lyhört, aktivt och professionellt vis mött den efterfrågan som vi i Styrelsen och kunderna har.
Thage Arvidsson
ordförande NyföretagarCentrum Sydnärke/Näringslivschef Kumla